top of page

Klachtenregeling Koren Advocaten

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 

  • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen of de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

  • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

  • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

 

2.1 Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen het kantoor Koren Advocaten en de cliënt.

2.2 Koren Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 

3. Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

  • het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

  • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

  • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

  • medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klanten;

  • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 

Artikel 4. Informatie bij aanvang dienstverlening

 

4.1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. Koren Advocaten wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

 

Artikel 5. Interne klachtprocedure

 

5.1 Wanneer een cliënt op enigerlei wijze het kantoor benadert met een klacht, dan dient Mr B.F.G Koren daarvan in kennis te worden gesteld.

5.2 Mr B.F.G. Koren tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris.

5.3 Op het kantoor Koren Advocaten treedt Mr P.A. Portier op als klachtenfunctionaris.

 

5.4. Indien de klacht aan Mr P.A. Portier is gericht, treedt B.F.G Koren op als klachtenfunctionaris.

5.5 De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

5.6 Mr. B.F.G. Koren respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtregeling.

5.7 De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5.8 Wanneer de klacht niet intern tot tevredenheid kan worden opgelost wordt de kwestie voorgelegd aan de Geschillencommissie advocatuur. 

 

Artikel 6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

6.1 De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

6.2 De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van behandeling van de klacht.

 

Artikel 7. Verantwoordelijkheden

7.1 Mr B.F.G. Koren en de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten.

7.2 Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

7.3 De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

7.4 De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 

Artikel 8. Klachtregistratie

8.1 De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

8.2 Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

8.3 De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

bottom of page